Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

PUJI HARIAN, S.H, M.Hum.

Hakim

NIP : 196501151992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 15-01-1965

Jabatan : Ketua

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

SOHE, S.H.,M.H.

Wakil Hakim

NIP : 196601281992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Bangka, Kabupaten (Sungai Liat), 28-01-1966

Jabatan : Wakil Ketua

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

MASKUR, S.H

Hakim

NIP : 196512311987031032

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Bima, 31-12-1965

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

DJUYAMTO, S.H.

hakim

NIP : 196712181994031006

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 18-12-1967

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

SRUTOPO MULYONO, S.H

hakim

NIP : 196605151996031004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 15-05-1966

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

LEBANUS SINURAT, S.H., M.H.

hakim

NIP : 195901011986121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Asahan, Kabupaten (Kisaran), 01-01-1959

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

Drs TUGIYANTO, BC.IP., SH., MH

Hakim

NIP : 195804061982031003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 06-04-1958

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

RUDI FAKHRUDIN ABBAS, SH

hakim

NIP : 196708311996031001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Demak, 31-08-1967

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/b)

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH

hakim

NIP : 196410151992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Banjarnegara, 15-10-1964

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

TOGI PARDEDE, S.H., M.H.

hakim

NIP : 195810251982011002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Toba Samosir, Kabupaten (Balige), 21 Desember 1959

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

TIARES SIRAIT, S.H, M.H

Hakim

NIP : 196409091992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Tapanuli Utara, 09-09-1964

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

PURNAWAN NARSONGKO, S.H.

hakim

NIP : 196511111992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga, 11-11-1965

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

MARYONO, S.H., M.Hum.

hakim

NIP : 196308061994031005

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Kulon Progo, Kabupaten (Wates), 06 Agustus 1963

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H.

hakim

NIP : 196401291992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 29-01-1964

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

TAUFAN MANDALA, SH., M.H.

Hakim

NIP : 196312291992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 29-12-1963

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

hakim

NIP : 196811181992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : BManado, 18-11-1968

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H.

hakim

NIP : 196503251992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Dolok Sanggul, 25-03-1965

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

AGUS DARWANTA, SH

hakim

NIP : 196803251996031003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Sukoharjo, 25-03-1968

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/c)

HARAN TARIGAN, S.H.

hakim

NIP : 195702161986121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Asahan, Kabupaten (Kisaran), 16 Februari 1957

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

BUDIARTO, S.H

Hakim

NIP : 197006061996031005

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Banjarnegara, 06-06-1970

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/b)

ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

hakim

NIP : 196112151988032004

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Kediri, Kabupaten (Ngasem), 15 Desember 1961

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

R RUDI KINDARTO, S.H.

hakim

NIP : 196107091988031002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Klaten, Kabupaten (Klaten), 09 Juli 1961

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

BENNY OCTAVIANUS, SH.,MH.

hakim

NIP : 197410122000031001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta Timur, Kota (Jakarta Timur), 12 Oktober 1974

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)

BOKO, S.H., M.H.

hakim

NIP : 196305231992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, Kota (Surakarta), 23 Mei 1963

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

H. SUTAJI, S.H., MH.

hakim

NIP : 196405021992121001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, Kabupaten (Lumajang), 02 Mei 1964

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

R HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H., M.Hum.

hakim

NIP : 197305022000031002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, Kota (Yogyakarta), 02 Mei 1973

Jabatan : Hakim

Golongan : Pembina Utama Muda (IV/b)